Villkor:

 1. Definitioner

I dessa Allmänna Villkor gäller följande definitioner: Konsument: Den fysiska personen som inte handlar på ett företags eller yrkes vägnar och som ingår ett distansavtal med entreprenören. Dag: kalenderdag. En långsiktig transaktion: ett distansavtal relaterat till en serie produkter och tjänster där leveransrskyldigheten och inköpen sprids över en tidsperiod. Varaktigt medium: vilket instrument som gör att mottagaren eller entreprenören kan lagra information som personligen adresseras till dem på ett sätt som är tillgängligt för framtida referenser under en tidsperiod som är tillräcklig för syftet med informationen och som möjliggör oförändrad reproduktion av den lagrade informationen. Rätten till återkallelse: möjligheten för konsumenten att säga upp avståndsavtalet inom vederlagsperioden. Entreprenör: Den fysiska personen (Perta Halisso) ägare till (Petra Surprise) som erbjuder distansprodukter till konsumenter i Sverige. Distansavtal: Ett avtal baserat på ett företagsorganiserat system för distansförsäljning av produkter och tjänster, inklusive avslutande av ett avtal med hjälp av en eller flera tekniker för avlägsen kommunikation. Kommunikationsteknik: innebär att man kan använda sig av avtal utan att konsumenten och entreprenören har samlats på samma plats samtidigt.

      2. Ansökan

2.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla beställningar på www.petrasurprise.com.

2.2 Genom att beställa accepterar kunden och förstår tillämpningen av de allmänna villkoren.

2.3 Endast med skriftlig överenskommelse, är det möjligt att avvika från de Allmänna Villkoren, i vilket fall de återstående artiklarna i dessa Allmänna Villkor är fullständigt i kraft.

2.4 Entreprenören har rätt att ändra eller slutföra dessa allmänna villkor.

2.5 Innan distansavtalet ingås, läggs texten till de allmänna villkoren / villkoren för konsumenten på ett sådant sätt att texten kan sparas på ett enkelt sätt på ett varaktigt medium. Om det inte är rimligt att nå dessa innan distansavtalet ingås, kommer det att anges var konsumenten kan hitta de allmänna villkoren / villkoren elektroniskt och att dessa villkor / villkor på konsumentens begäran kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt till konsumenten utan extra kostnad.

      3. Avtalet

3.1 Avtalet slutförs när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller villkoren.

3.2 Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar entreprenören elektroniskt att han har mottagit acceptansen av erbjudandet. Så lnge som entreprenören inte har bekräftat godkännandet kan konsumenten säga upp avtalet.

3.3 Entreprenören har rätt att, genom rättsligt stöd, kontrollera om konsumenten kan uppfylla betalningsskyldigheterna och även kontrollera all viktig fakta som behövs för att slutföra ett bra distansavtal. Om entreprenörens information bygger på forskning och han har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att efter motivation vägra en order eller en förfrågan alternativt koppla särskilda villkor till genomförandet av erbjudandet.

 1. Datasyddspolicy

4.1 Entreprenören har inte tillgång till kredit- eller debitkortsuppgifter på sin webbplats eller något av dess datasystem. Alla kredit- eller debitkortsuppgifter hanteras av företagets betaltjänstleverantör BrainTree, som överensstämmer med betalningsindustrins högsta standard för dataskydd och transaktionssäkerhet.

4.2 Alla personuppgifter som samlas in via företagarens webbplats kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas för att bearbeta din order och för statistisk analys för att ständigt förbättra webbplatsn och dess tjänster till dig.

 1. Erbjudande

5.1 Erbjudandet innehåller en fullständig och noggrann beskrivning av de erbjudna produkterna. Information (på hemsidan, via e-post, muntlig, via telefon), foton eller bilder som företagaren lämnat om produkterna är så noggranna som möjligt.

5.2 Entreprenören kan inte garantera att alla produkter liknar den information som ges. Avvikelser ger ingen kompensation och/eller meför att avtalet bryts. Om produkten helt avviker från beskrivningen på webbplatsen, kommer entreprenören vidta lämpliga åtgärder för att medge kunden detta.

5.3 Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra konsumenten en korrekt bedömning av produkterna. Bilderna som används av entreprenören är sanna representationer av produkterna. Tydliga misstag och fel binder inte entreprenören.

5.4 Entreprenören kan inte hållas till sitt erbjudande om kunden, med hänsyn till rimligheten av social förståelse, kunde ha förstått att erbjudandet innehåller ett uppenbart misstag eller misskrivning.

5.5 Varje erbjudande innehåller sådan information att det är uppenbart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är relaterade till erbjudandet när det godkänns av konsumenten. Detta gäller särskilt:

 • Pris inklusive moms
 • Leveranskostnader
 • Betalningsmetod
 1. Prissättning och betalning

6.1 Alla priser som anges av företagaren och på www.petrasurprise.com är inklusive moms om inget annat anges.

6.2 Alla produktpriser är exklusive fraktkostnader.

6.3 Entreprenören kan erbjuda produkter med rörliga priser när dessa priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och där entreprenören inte har något inflytande.

6.4 Specialerbjudanden gäller endast för perioden i förhållande till det speciella erbjudandet.

6.5 Betalning för ordrar eller produkter accepteras via PayPal, Ideal, Sofort bank, Bancontact eller Belfius Direct. Kortet eller kontot för konsumenten debiteras direkt efter det att beställningen har lagts, men tiden för att behandla betalningen kommer att vara beroende av konsumentens kortleverantör.

6.6 Om konsumenten inte fullgör sina skyldigheter har entreprenören, med förbehåll för juridiska restriktioner, rätt att ta ut rimliga kostnader som är meddelade till konsumenten i förväg.

 1. Leverans

7.1 Entreprenören ska i största möjliga utsträckning iaktta mottagandet och utförandet av orderingången.

7.3 Entreprenören ska arbeta med de accepterade ordrarna snabbt, men på det avtalade datumet som bestämts i kassan om inget specifikt problem inträffar, annars sker leveransen dagen efter den avtalade dagen. Om leveransen är försenad eller om en leverans inte eller delvis inte kan utföras, informeras konsumenten om detta senast 13 dagar efter beställningen. I så fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet om 13 dagar har gått efter orderdatum utan ytterligare kostnad och han har rätt till ersättning.

7.4 Vid uppsägning enligt föregående stycke ska entreprenören betala tillbaka det belopp som konsumenten har betalat snarast möjligt men senast 30 dagar efter uppsägningen.

7.5 Om leverans av en beställd produkt verkar vara omöjlig ska entreprenören sträva efter att göra en ersättningsprodukt tillgänglig. Åtminstone före leveransen kommer det att nämnas på ett tydligt och förståeligt sätt att en ersättningsprodukt kommer att levereras. Ångerrätten kan inte uteslutas när det gäller ersättningsprodukter. Kostnaden för en eventuell returleverans kommer på bekostnad av entreprenören.

7.6 Risken för skador och / eller förlust av produkter vilar hos företagaren fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en förutbestämd och en tillkännagivad representant för entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits. Om du får en skadad produkt ska du rapportera detta via e-post inom tre dagar. Du kan skicka mailet till: [email protected]

7.7 Entreprenören har rätt att beställa redan beställda produkter om de är slut i lagret. Extra kostnader för efterföljande frakt vilar på entreprenören.

7.8 Om du ber företagaren göra en videoinspelning av överraskningen, har företagaren rätt att använda denna video i marknasföringssyfte.

 1. Ångerrätt

8.1 Leverans av produkter: Efter inköp av produkter har konsumenten möjlighet att bryta upp avtalet utan att ge skäl i 14 dagar. Denna ångerrätt börjar dagen efter att konsumenten fått produkten eller en förutbestämd representant av konsumenten som är känd för entreprenören.

8.2 Under ångerrätten ska konsumenten behandla produkten och förpackningen noggrant. Han ska endast packa upp eller använda produkten i den utsträckningen så långt det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han vill utföra ångerrätten ska han returnera produkten med allt tillbehör och – om det är möjligt – i den ursprungliga konditioneringen och förpackningen till entreprenören, i enlighet med de angivna rimliga och tydliga instruktionerna från entreprenören.

8.3 Om konsumenten utnyttjar ångerrätten, måste han inte betala mer än kostnaderna för att returnera produkten.

8.4 Om konsumenten har betalat ska entreprenören betala tillbaka detta belopp så snart som möjligt men senast 14 dagar efter upphävandet eller efter att returen har mottagits.

8.5 Entreprenören kan utesluta konsumentens ångerrätt. Undantagandet av ångerrätten gäller endast om företagaren tydligt har nämnt detta i god tid före avtalets ingående.

8.6 Undantagande av ångerrätten är endast möjligt för följande produkter:

– Produkter som fastställs av entreprenören enligt konsumentens specifikationer
– Att de är klart personliga i arten
– Som inte kan returneras på grund av deras art
– De kan förstöra eller åldras snabbt
– Produkter vars pris är bundet till fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har något inflytande på

Överensstämmelse och garantier

9.1 Entreprenören säkerställer att produkterna mäter upp till avtalet, säkerställer de angivna specifikationerna, säkerställer rimliga krav, sundhet och/eller användbarhet och på etableringsdatumet säkerställer gällande lagbestämmelser och/eller myndighetsbestämmelser. Om båda parterna kommer överens, säkerställer entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

9.2 En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören gör inget för att ändra de rättigheter och krav som konsumenten enligt avtalet kan framföra mot entreprenören.

 1. Immateriell rättighet

10.1 Kunden bekräftar att alla rättigheter för immateriella egenskaper av presenterad information, bilder, meddelanden eller andra uttryck relaterade till produkterna, webbplatsen (eller marknadsföringen av den) ligger hos Petra Surprise (Petra Halisso).

10.2 Den intellektuell egendomen omfattar patent, upphovsrätt, varumärken och andra rättigheter (immateriella rättigheter), inklusive tekniska och kommersiella metoder och begrepp.

 1. Gällande lag

11.1 Svensk lag gäller uteslutande för alla rättigheter, skyldigheter, erbjudanden, order och avtal.

11.2 Alla tvister mellan båda parter kommer endast att lösas av en behörig svensk domstol för detta ändamål.